0
Ingen produkter i kurven

Salg- og leveringsbetingelser, erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser erhverv

 

1 Generelt

Almindelige salgs- og leveringsbetingelserne sker i henhold til NL 01 og gælder for alle aftaler om MOLITH Engineering ApS (herefter kaldt MOLITH) leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr medmindre andet fremgår af nedenstående, eller andet er aftalt skriftligt. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendes, medmindre MOLITH skriftligt at accepteret disse.

2 Produktinformation

Følgende tilføjes NL 01, punkt 2:
”Rådgivning og vejledningen fra MOLITH om valg af produkter kan kun betragtes som vejledende. Den endelige anvendelse af produktet afhænger derfor kun af kundens design og konstruktion af applikationen produktet indgår i.”

Ansvar påtager MOLITH sig kun, hvis MOLITH har ydet skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelser af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtagelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. MOLITHs ansvar er begrænset til højst DKK 100.000 pr. skade i tilfælde af fejlagtig rådgivning. MOLITH har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.  

3 Priser og tilbud

Alle priser er eksklusive merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter. Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører smat for ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og fragtomkostninger.
Et tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdatoen, og er først bindende for MOLITH, når MOLITH ved ordrebekræftelse har accepteret købers ordre.

4 Betaling

NL 01, punkt 17 og 18.1 udgår og erstattes med følgende:
”MOLITHs betalingsbetingelser er som anført på fakturaen hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Betaler køber ikke til aftalt tid og skyldes forsinkelsen ikke MOLITH, er MOLITH berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdatoen med en rentesats svarende til 1,5 % pr. måned.”

5 Returnering

Varer modtages alene retur efter forudgående aftale med MOLITH i indtil 30 dage efter levering, og alene ved fremsendelse af returvare og dertilhørende emballage i hel og ubeskadiget stand. Fremskaffede varer (skaffevarer) samt producerede varer tages ikke retur.

6 Konstruktionsændringer

Sælger forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse eller lignende var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

7 Ansvar for mangler

NL 01, punkt 21-34 er gældende, dog med følgende ændringer:
– Reklamation over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende.
– Eventuelle krav i henhold til NL 01 punkt 32 (a) kan ikke overstige 15% af den aftalte købesum.

8. Ansvar for skade forvoldt af materiellet (Produktansvar)

NL 01, punkt 35 suppleres med følgende:

Forvolder en leverance fra MOLITH skade, er MOLITH kun ansvarlige for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af MOLITH.

9. Tvister

NL 01, punkt 39 udgår og erstattes med følgende:

”Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved de almindelige domstole ved MOLITHs hjemsted eller ved Sø- og Handelsretten efter MOLITHs valg.”

 

 

Call Now Button